SSL-Herr

Johan Roos stängs av: ”Gjort sig skyldig till våld”

Juridiska nämnden har fattat ett beslut gällande Växjös Johan Roos avstängning.

Växjös Johan Roos stängs av i fyra matcher efter händelsen i slutet av matchen Mullsjö-Växjö.

JN gör följande bedömning:

”Ansvarsfrågan

Av vad som framgår av videomaterialet så skiftar Johan Roos sitt fokus från bollen, till motståndarens målvakt, när bollen ändrar bana och sticker iväg mot läktaren. Johan Roos fullföljer sin löpning rakt mot målvakten i ett skede när bollen är förlorad. I detta skede får Johan Roos ta emot en tackling från en motspelare. Nämnden ifrågasätter inte uppgiften att denna tackling påverkat Johan Roos balans. Den rörelse som initialt uppstår är en följd av tacklingen. JN konstaterar emellertid att Roos lyfter sin klubba och med kraft förstärker klubbrörelsen genom en nedåtriktad acceleration av denna. Det är således i fallet som Johan Roos utför slaget mot målvakten och med hänsyn till målvaktens sittande position riktas våldet i vart fall mot överkroppen på denne. Utifrån materialet i ärendet är det enligt nämndens samlade bedömning styrkt att Johan Roos medvetet slår sin klubba mot motståndarens målvakt och att slaget träffar dennes hjälm.

JN finner därför att Johan Roos gjort sig skyldig till våld enligt Riksidrottsförbundets stadgar 14 kap 2 § 8 punkten”

Gällande längden på avstängningen som blir fyra matcher framför JN att Roos har bestraffningsärende sedan tidigare och ”nu förevarande återfall skall därför verka straffskärpande”

Ej enhälligt beslut

Beslutet är inte enhälligt. En person i Juridiska nämnden framför följande:

”Den obalans som Johan Roos både till kropp och klubba hamnar i synes vara en direkt följd av den otillåtna kroppskontakt han utsätts för från en motspelare i direkt anslutning till händelsen.

Då jag således inte finner det utrett att Roos medvetet använt sin klubba mot motståndarens målvakt ska inte något ansvar för uppsåtligt handlande utdömas. Då händelseförloppet därtill är mycket hastigt och möjligheten för Roos att undvika den sammanstötning som sker mellan hans klubba och målvaktens hjälm framstår som mycket begränsad finner jag inte heller att händelsen av något annat skäl ska föranleda ansvar för Johan Roos”

Hela beslutet går att läsa här

Jonathan Rudman

Ansvarig utgivare ibnytt.se. Kontakta mig för frågor eller feedback: jonathan@ibnytt.se, twitter: @jonathanrudman

Kommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar.

Fler artiklar